1.    Ümumi zülal

2.    Zülal fraksiyaları (ümumi zülal, albumin, qlobulin)

3.    Ümumi bilirubin

4.    Bilirubin fraksiyaları (ümumi, birləşmiş, sərbəst)

5.    Qlükoza

6.    Qlükoza (ekspress)

7.    Sidikdə şəkər

8.    Xolesterin

9.    Triqliseridlər

10.  Yüksək sıxlıqlı lipoproteidlər (HDL)

11.  Aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər (LDL)

12.  Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər (VLDL)

13.  Ümumi lipidlər

14.  Qələvi fosfataza

15.  Alaninaminotransferaza (ALT)

16.  Aspartataminotransferaza (AST)

17.  Qammaqlutamiltrasferaza (QQT)

18.  Kreatinin-klirens

19.  Qlikohemoqlobin (HbAlC)

20.  Qlükoza (şəkərlə yükləmə)

21.  Kreatinfosfokinaza (CK-NAC) (ümumi)

22.  Kreatinfosfokinazanın MB fraksiyası (CK-MB)

23.  Amilaza (qanda)

24.  Amilaza sidikdə (Diastaza)

25.  Pankreatik amilaza

26.  Lipaza

27.  Laktatdehidrogenaza(LDH)

28.  Turş fosfataza: Prostatik, Qeyri-prostatik

29.  Qalıq azot

30.  Kreatinin

31.  Sidik turşusu

32.  Sidik cövhəri

33.  Kalium (K)

34.  Natirium (Na)

35.  Xlor (Cl)

36.  Kalsium (Ca)

37.  Mis (Cu)

38.  Maqnezium (Mg)

39.  Fosfor (P)

40.  Aluminium (Al)

41.  Antistreptolizin -O

42.  C-reaktiv zülal

43.  Revmatoid faktor

44.  Sial turşusu

45.  Dəmir (Fe), dəmir birləşdirmə qabiliyyəti

46.  Ferritin

47.  Litium (Li)

48.  Q-6-FD defisiti